Yosakoi Festival in Kochi   SUPER-YOSAKOI.COM

Harajuku Omotesando Genki Matsuri
La fête de Yosakoi Super 2008

La galerie des photos

Sakura Kyomachi et Shinkyobashi Yebisu Shibatenren Art wave kokushimuso
Asahi Shokuhin Hana Korea Team Hosei Universite de Waseda Odori Samurai
Yosakoi Kashiwa Kurenaijuku Huraibo Junin Toiro Harajuku Yosakoiren
Tokyo Metro Sea Blue Groupe dUniversite de Doshisa Yosaro Honiya L'Association de Camion de Kochi

Revenir à la page de la fête de Yosakoi Super


Yosakoi Festival
Copyright © 2008,Tadashi Mori. All Rights Reserved.
Tadashi Mori
Copyright © 2000-2008, Tadashi Mori. All Rights Reserved.  SUPER-YOSAKOI.COM